Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Slide: Use of a Cell Phone While Driving is More Dangerous than Drunk DrivingJanuary 22nd, 2015

dTF4aCtvbW5XTUR2VTl2U0p4QUNaajVkb1hpc0gyN1dTSzBHOENKZUM0ckgxclp6RGtrbytlbHY3VlE3OWh1OHc4cnNTbm1MZnp2NzMxLzBsT095OEVneXFYdlU2Um1weEh2cGxWdUhzSWVwUU5NOEVuU1NrTlNXYjRTYXlNb2t6Y2U5NFF6aDA0ZzZqeExQQ2V0eUJQNmRzdkU4NUdLSmdYaEtPcW1QQjZyeVlPL3ZHOGQ2cUZpLzBRWjB6ZHZzWkFUVTVmd2ZGb3FwMTdoZ2psd1dpTDhHSjd4WEpENzljM01ERjJENUVMVXBzQ3RjU1BQK1VCK3RKOUFPRDB4S09rU0RydWM2T3dtbUlNWXVQWlpaeXpLYXNmZGFVeDI4UDlPWU9Ma1NGeUJKdTY0YURnaFVuL2tWYlZaR3ZiNU96azZSd3JtOEVSVzV5bCtTM3Zya1U3T0VUUyttdXhIZGxFbTFXN0tLV1QwV0ppN29MNG51bytHT2laTkdjMWVORTM0RnVjQ21YeFFmZVpBYjBZRTF5L0lCc2V1WmVvdWdKZUVvSGIyemlKVitXQko1SHppZ1dVaEU2SnJ2SDJMazhEbWp2Y2JUQkFpc250d0pJRkYxdFlCNGRNWS9jNGlSekFHbWNjNHlsV1dYdGlncTZBOHZNQ3NhY2hwem9ReHFEbDA0V3lmMkI4Tk0xZEs3QXdiaHJmcjlsTHpraE45WFljc2tjcndidUErMVNCWXFYNTR0TUhKSGlBS2wzSGFhREh2VG1pK1dOQ3NGUWl5VTc2RFpDRUtTMWdUSlBRb01SZSs0ZUM1cXdpbnFFUFZhaEhSaWZjdEMydHNYcFBNUGpHL2NxYktqSVRiT0VrQ1VKdmdZekhENmo4NTJSNFpEandXb3N4Ti83UDVTeGt0Q29GYW02NFhMajdJNzkzVjIyWjlCS3N1UkhUTDBwU2NRQy9iSHpLZjBqdTcyUmxGbHlFdERxR1lyNnhQSlUvcVJTdkFZS1ZhQU9JbEJGaU5kNWVzdUNkcXhlcWlCQVlPZHhhN0dsSkRIQzA1dkpia3VLUmtGNHc3ZVA3VzJKVkFsOXRUUkJzMGZTalM5K21ocG82RFhlSWxpbmluRmhCRnFEVnlaRjlSSkFrRHRycWVGRFF6VG1TSEw0aXRaSXVyTi8xdENZaUIvbXNVSDh4MFhyOWFzRE1JV2syOE1YaXFqaThXK1Z0ZVRTV3ltVzF5U1JoOU4rQUp0U2tXcE9pckdOelczNEMyZ3d4WklDY3VhZnJwVzFkaVN0dHZMNllkMG5uQm9ycWtBOVNwcHk5dWFmNzc3T0o5bmdxekNOdmxtekVBN2tUOHF0Y1kyNkxxbi9sVkNuMEhlYTdmN3VVeXRkQUJNdS9OeEdBeGU3ZzlKYWhjRWV3Vm5RcDV3djYwTjhQRlp5WjRqaE85K2pXM3lUcUhYR3V3VnlPdlBzQ0dWV0cvVWI3dVF0QUd1aDJKb3NJWWZOeWNKcnRjZ3JIcWZLT2MvdWpnUTNDeElwU25scUJndDRLbCsrZFBvZmx3SUhObjVOd2ZZcWppRFJKWldrSU93Z20yNE1Vd3B4SEF1dndDMnErY1h6TDRsaHN4Z2JCSnN0T2lPTHBJbDk2ejBvL1hScWZ3N3U1aThqcldXczA5MVNxbTVxL3ZEYTlRYnhLaVVBOFdSMGdkVGd0V2RreUhJWnFxZjJPSFhvekpsYkNWdzVsU0hpM2RlSHR5Slo4dkpFdWdhVSs5MjdBRzBMSEVGM0lIVHZJNW9BZFNMdmR0RGIveFlxM3dad2VSRG0vaUdwMVlkcEFQaWVUQUM4Wkg5WTBWZHNrZVVDeUZYR3Znd0lQc1hjcFRXbGI0Q2llM2hESXNERm01aE1PR29jZktDaGFzWTRuNWJnRkRmdlZndXhHUjY0Y2NMK01PQzMrdVFIV0RVdWNUc3pTMzUxTlIvSEhUN3kwTVYxVTZhSmtxY2pldjk2UDAyVktTRVlkZS9kbnM4WVdhdjUrbVNRZ2JreEEwclRDMVVpdDdw

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0
 
Tags:Leave a Reply