Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Attorneys

UU9zK25DcjM1M1FPZ1h3SHNaTkFwVXBCcTJaTGZjVWw3Umt3K2U3S2RJK3BQM3pNWnNpOUdSK2k2RlAwazlYQ2I2VHRFSE5aQmdFS0p4NlVJd1hQbWxkUDRoSENuSjEyQjNDN0p2UFpQNkNQMkhYbUZSQjFjb1FoMjhGU0lQaEMrYWljUFlHeGNyMnRjK3d3QXZobGRQdDZOOEVCdTNXUndnTDJaUzQ0Q1lLMVlyczNMdkpPWm0xUXZqejlYOE1LTHluZldqQzEzMWhLM01IL3dJSUJmSXRudlFpNUpRdG8vSDUvWVBFUGdsb3drRlhQZmJEbC9vdUlRMzVTcklvRFBuTHlGOURRZmhzUm1aNUNhVlZ6MEpTMU9NSlZJOFFMQStCRmFjMlJSRGJGbjExb0tIMGgrQ1BheEJNbWdBbkdUZnZOZHphV0ovcnpRaGFEOHpKSk5taGxZOUpxVzFTdHFPc1NTek1aTHJ6R04ydkpGb05mckE5VHZneVIvOXozYmpScERuaFZYQ1J4c3RNNzNTK0RpOXdzWWt4VjVvN3doUTZtQXkxbTZxdENGQllINk5kVUNnZGhEaW5NeVRUYmdJWHo0SGxXanlnV2VqNnErZmF2V2Vmd1BZdnNWcS8yV0lkak84V09OaEN4KzFGcVlub2psWW80WGJzbk1US0RubDduU3dicTNPbldEME5mRnArUDU3OEVRWVFqVlJSZkNzckRYaUpCWUl2ZkVhYnZTVTJsdnd0UWZvay9yaGxyTUh3L0ZpMnRQYThiaDZuYlQvSEdpVjZSYWYrQ1VwVTFIVWRNMlU0V3hScllVeFdabVZiZ2lXbjdSdVRSQTN1cnhzTGl4TUtjK3FsR3ZaWW1qbGk1bzl6dVo2S2ZTME9kVmNQbWE4R09ab3pCL3N3RkRFcHZNY2NEMXRzZnVicGx4WUgwMDdSK0xNVzg1a0UwQTZ5alk3QXhJODZEcGNkNFJoZjV3T0t0cTVZcFpDUFcvazNBL2o5RXZuUzlnS09TYlFQYmwxaFJFbmNoQ0J1SnIzRy80OHhER3ozbTk3M2paNU5MSktUdGNZajlGWVpERHlldFcwK21lcDdOZXhJeHlISzhXbXp3ZXo0UnNPVzlyTzJXZXJjdkM3dDg3R245eHNnNS9CRkQvZUFlckNuUXMzUUN2a2FUejUwQTdhdDh0cFIyTno2ZTNINDN2UU95TWd3SXJxaHdNb2RqeFBUdGIybGRiMkR4cmFhZ2JhRk9XbjdkYURHbUZqaXVsUXVw